Wysokie wymagania dotyczące jakości naszych produktów i usług decydują o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane. Naszym celem jest zbudowanie i podtrzymywanie z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami relacji biznesowych opartych na zaufaniu. Poufność i nienaruszalność danych klientów jest jednym z naszych głównych priorytetów.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy („DCS”) świadczy klientom usługi Lexus Charging Network jako administrator danych i odpowiada za powiązane czynności przetwarzania danych.

Jakie dane przetwarzamy, w jakim celu i jak długo są one przechowywane?

Dane osobowe gromadzone w związku z zawarciem umowy Lexus Charging Network lub świadczeniem usług Lexus Charging Network są przetwarzane w celu zawarcia umowy Lexus Charging Network, co umożliwia klientom korzystanie z usług Lexus Charging Network (np. ładowania na stacji ładowania) oraz wystawiania faktur klientom usług Lexus Charging Network. (Art. 6 (1) (b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych – „RODO”).

Zawarcie umowy

W związku z zawarciem umowy Lexus Charging Network przetwarzane są następujące kategorie danych:

 • dane umowy (np. nazwisko, imię, adres, adres e-mail)
 • dane konta (np. login do konta Lexus Charging Network, dane dotyczące płatności)
 • dane pojazdu (VIN)

Dane z umowy są automatycznie usuwane po wygaśnięciu umowy Lexus Charging Network; transakcje finansowe są usuwane zgodnie z przepisami prawa po 10 latach.

Świadczenie usług

Dla celów świadczenia usług Lexus Charging Network przez DCS przetwarzane są następujące dane (osobowe, jeśli to wymagane) (Art. 6 (1) (b) RODO):

 • indywidualny numer identyfikacyjny, który jest przypisany do karty Lexus Charging Network odpowiednio do sposobu uwierzytelniania wykorzystywanego przez klienta na stacji ładowania;
 • dane rejestrów ładowania stanowiące wykaz ładowań przeprowadzonych przez klienta;
 • lokalizacja stacji ładowania, gdzie przeprowadzano ładowanie, oraz lokalizacja klienta poprzez wyświetlanie mapy ułatwiającej orientację oraz zapewniającej poprawne adresy (tylko w zakresie, w jakim oferowana jest usługa e-trasy oraz w jakim klient aktywował funkcję GPS w aplikacji Lexus Charging Network).
 • Wszystkie inne dane zebrane podczas procesu ładowania

DCS nie jest w stanie świadczyć odnośnych usług, jeśli dane te nie zostaną udostępnione i nie będą przetwarzane. Przetwarzane dane osobowe są automatycznie usuwane po 90 dniach, chyba że są wymagane przez dłuższy czas dla celów świadczenia określonej usługi.

Podanie danych pojazdu klienta jest obowiązkowe w celu prawidłowej obsługi rozliczania kosztów ładowania przez naszego usługodawcę. Numer VIN jest wymagany do identyfikacji odpowiednich stosunków umownych.

Dla celów świadczenia usług Lexus Charging Network DCS korzysta z usług innych dostawców.

Zapewnienie jakości produktów, badania i rozwój nowych produktów

Poza celami związanymi ze świadczeniem usług Lexus Charging Network gromadzone dane są również przetwarzane dla celów zapewnienia jakości usług Lexus Charging Network oferowanych przez DCS oraz rozwijania nowych powiązanych usług firmy DCS. Przetwarzanie tych danych służy uzasadnionym interesom DCS i Toyota Motor Europe (TME) związanym z zapewnieniem wysokiego standardu, jakiego oczekują nasi klienci od dotychczasowych usług, oraz możliwości zaspokojenia przyszłych oczekiwań klientów poprzez rozwój nowych usług (art. 6 (1) (f) RODO). W celu ochrony prywatności naszych klientów zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej sekcji dane są przetwarzane wyłącznie w formie, która nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji klienta. Dane kontaktowe będą również wykorzystywane w celu wysyłki reklamy bezpośredniej na potrzeby innych usług lub produktów DCS. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Z klientem kontaktujemy się drogą elektroniczną (e-mail) lub w aplikacji. Podmiot danych (klient) ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów takiej reklamy, używając podane poniżej dane kontaktowe.

W celu udoskonalenia naszych usług zalogowani użytkownicy mogą oceniać stacje ładujące sieci DCS, ewentualnie dodawać komentarze lub zamieszczać wytworzone przez siebie, odnoszące się do stacji treści (zwane dalej łącznie „ocenami”). Oceny te są przechowywane przez DCS razem z danymi osobowymi i wykorzystywane wyłącznie w celu udoskonalenia naszych usług.

DCS zastrzega sobie prawo wyświetlania ocen na stronie internetowej, w aplikacji lub za pośrednictwem innych kanałów (zwanych dalej „interfejsami”), wraz z inicjałami klienta, aby udostępnić je w ten sposób również innym użytkownikom, w celu podniesienia jakości usług i obsługi klienta. Ponadto możliwe jest udostępnianie przez DCS ocen partnerom sieci DCS, by mogli zaprezentować je we własnych interfejsach. Każde tego rodzaju wykorzystanie ocen przez DCS lub partnera sieci DCS będzie przeprowadzane – w celu ochrony danych użytkownika – w zanonimizowanej formie, a więc przy zastosowaniu wyłącznie inicjałów użytkownika i bez wykorzystania innych jego danych osobowych, chyba że użytkownik wyraził zgodę na inny sposób wykorzystania jego danych.

Każdy użytkownik ma możliwość, by za pośrednictwem ustawień danego interfejsu w dowolnym czasie usunąć swoją ocenę stacji ładowania.

Analizujemy również zachowanie użytkownika w naszych aplikacjach mobilnych. Ma to na celu dostosowanie jakości i użyteczności interfejsu naszych usług do życzeń klientów, również w kontekście aplikacji mobilnych (art. 6(1)(f) RODO). Służy to uzasadnionemu interesowi DCS w poznawaniu rozwijających się potrzeb klientów. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się temu przetwarzaniu w naszych aplikacjach mobilnych.

W powiązaniu z zachowaniem użytkownika, w naszych aplikacjach mobilnych stosuje się następujące kategorie danych:

 • Użytkowanie ogólne: Początek i koniec korzystania (data i godzina), długość pobytu, stosowanie poszczególnych funkcji, przycisków i stron, wyszukiwanie i słowa kluczowe, korzystanie z promocji, takich jak kody do voucherów
 • Dane związane z urządzeniem: Typ urządzenia, system operacyjny, ustawienia języka, strefy czasowe, lokalizacja, ustawienia aplikacji, awarie aplikacji i inne błędy

W indywidualnych przypadkach Państwa dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim. Są to firmy z kategorii usług IT, logistyki, telekomunikacji, doradztwa, obsługi klienta i windykacji. Mogą być one również zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), np. w krajach trzecich. Niektóre kraje trzecie są certyfikowane przez Komisję Europejską jako posiadające ochronę danych na poziomie porównywalnym ze standardem EOG poprzez tzw. decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. Jednakże w przypadku innych krajów trzecich do których mogą być przekazywane dane osobowe, poziom ochrony danych może nie być jednakowo wysoki ze względu na brak regulacji prawnych. W takim przypadku zapewniamy, że ochrona danych jest należycie zagwarantowana. Jest to możliwe dzięki wiążącym przepisom przedsiębiorstwa, standardowym klauzulom umownym wydanym przez Komisję Europejską, certyfikatom lub uznanym kodeksom postępowania. Dodatkowo, przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oparte jest na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 par. 1 zdanie 1 lit. a RODO, pod warunkiem, że zgoda taka została wcześniej udzielona. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat, prosimy o kontakt.

Komunikacja reklamowa i badanie rynku w oparciu o zgodę klienta

W przypadku udzielenia osobnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych osobowych mogą one zostać użyte w zakresie opisanym w oświadczeniu zgody, np. w celach marketingowych i/lub badań rynkowych, a także, jeśli to konieczne, przekazywane innym podmiotom (art. 6 (1) (a) RODO). Więcej szczegółów znajduje się w odnośnym oświadczeniu zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Zobowiązanie prawne

Ponadto DCS będzie przetwarzać dane osobowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa (art. 13 (1) (c), art. 6 (1) (c) RODO). Firma DCS może na przykład zostać prawnie zobowiązana do udostępnienia danych osobowych organom władzy publicznej lub innym podmiotom.

Google Maps

Celem zapewnienia poprawnego wpisywania adresów niniejsza strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google za pośrednictwem interfejsu API. Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited - Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google działa w naszym imieniu w tym zakresie. Aby korzystać z funkcji Google Maps w przeglądarce, koniecznie jest zapisanie adresu IP.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6(1)(b) rozporządzenia RODO, tj. przetwarzamy Twoje dane osobowe celu realizacji umowy. Masz prawo do dezaktywacji usługi Google Maps i tym samym uniemożliwienia transferu danych do firmy Google poprzez dezaktywację JavaScript w Twojej przeglądarce. Chcielibyśmy jednak poinformować, iż w tym wypadku korzystanie z wyświetlania map na niniejszej stronie nie będzie możliwe.

Firma Google może przekazywać informacje zebrane przez Google Maps osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu firmy Google.

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia oraz przetwarzania danych przez Mapy Google można znaleźć w polityce prywatności. W oświadczeniu tym znajdują się również dalsze informacje na temat przysługujących Tobie praw oraz możliwości ustawień dotyczących ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy lub gdy wyraziłeś na to wyraźną zgodę. W przypadku klientów „Lexus Link” przekazujemy dane pojazdu (VIN) do TME, aby umożliwić kontrolę kwalifikowalności wymaganą do obsługi serwisowej nowych pojazdów oraz do celów fakturowania.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Zabezpieczamy dane użytkowników, korzystając z najnowocześniejszej technologii. Przykładowo do ochrony danych osobowych przed niewłaściwym użyciem lub innego rodzaju nieuprawnionym przetwarzaniem wykorzystano następujące środki bezpieczeństwa:

 • dostęp do danych osobowych ma wyłącznie ograniczona liczba osób upoważnionych do tego w określonych celach;
 • gromadzone dane są przekazywane wyłącznie w postaci zaszyfrowanej;
 • ponadto dostęp do systemów informatycznych jest stale monitorowany w celu wykrycia i zapobieżenia niewłaściwemu użyciu danych już na wczesnym etapie.

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne ze względu na określony cel. Jeśli dane przetwarzane są dla wielu celów, są automatycznie usuwane (lub przechowywane w formie, która uniemożliwia bezpośrednią identyfikację użytkownika), gdy tylko ostatni określony cel zostanie zrealizowany.

Skontaktuj się z nami, Twoje prawa do ochrony danych i prawo do złożenia skargi do organu ds. ochrony danych.

Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, zażądać ich poprawienia/usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także sprzeciwić się ich przetwarzaniu, kontaktując się z Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com. W przypadku obaw, że nie traktujemy poważnie wniosków i zażaleń dotyczących przetwarzania danych, użytkownik może również skontaktować się z właściwym organem nadzorczym.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu prosimy o kontakt z Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Niemcy, e-mail: dataprotection@digitalchargingsolutions.com