Spôsob, akým nakladáme s vašimi údajmi, určujú vysoké štandardy, ktoré kladiete na kvalitu našich produktov a služieb. Naším cieľom je vytvárať a udržiavať základ dôveryhodného obchodného vzťahu s našimi zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi. Dôvernosť a integrita vašich osobných údajov je jedným z našich hlavných záujmov.

Kto je zodpovedný za spracovanie údajov?

Spoločnosť Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemecko, (“DCS”) poskytuje zákazníkovi Lexus Charging Network a je ako prevádzkovateľ zodpovedná za spracovanie osobných údajov.

Aké údaje o vás spracúvame, na aký účel a ako dlho sa údaje uchovávajú?

Osobné údaje zhromažďované v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní Lexus Charging Network alebo v súvislosti s poskytovaním tejto služby sa spracúvajú s cieľom umožniť zákazníkovi využívanie Lexus Charging Network (napr. nabíjanie na nabíjacej stanici) a za účelom fakturácie Lexus Charging Network zákazníkovi. (čl. 6(1)(b) Nariadenia o ochrane osobných údajov „GDPR“).

Uzatváranie zmlúv

V súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní Lexus Charging Network sa spracúvajú nasledovné kategórie údajov:

 • kontaktné údaje (napr. priezvisko, meno, adresa, e-mailová adresa)
 • údaje týkajúce sa účtu (napr. prihlasovacie údaje k účtu Lexus Charging Network, platobné údaje)
 • údaje vozidla (VIN)

Zmluvné údaje sú po uplynutí doby platnosti zmluvy o poskytovaní Lexus Charging Network automaticky vymazané; finančné transakcie sú vymazané v súlade so zákonnými ustanoveniami po desiatich rokoch.

Poskytovanie služieb

Za účelom poskytovania Lexus Charging Network spoločnosťou DCS sú spracúvané nasledujúce (pravdepodobne osobné) údaje (čl. 6(1)(b) GDPR):

 • individuálne identifikačné číslo pridelené karte Lexus Charging Network, prípadne k nástrojom na overovanie, ktoré používa zákazník na nabíjacej stanici.
 • platobné záznamy zobrazujúce vykonané nabíjania zo strany zákazníka.
 • poloha nabíjacej stanice, na ktorých zákazník nabíjal vozidlo a poloha zákazníka prostsedníctvom zobrazenia mapy na jednoduchšiu orientáciu a nájdenie správnej adresy (poloha len v rozsahu, v akom je ponúkaná služba e-route a v rozsahu, v akom zákazník aktivoval funkciu GPS v aplikácii Lexus Link).
 • Všetky ostatné údaje zhromaždené počas procesu nabíjania.

Spoločnosť DCS nie je schopná poskytnúť vám príslušné služby, ak tieto údaje nebudú poskytnuté a spracované. Spracované osobné údaje sú automaticky vymazané po uplynutí 90 dní, ibaže by boli potrebné na dlhšie obdobie na poskytnutie špecifickej služby.

Poskytnutie údajov o vozidle zákazníka je potrebné na správne spracovanie fakturácie procesu spoplatňovania u nášho poskytovateľa služieb. Číslo VIN je potrebné na identifikáciu príslušných zmluvných vzťahov.

V rámci plnenia zmluvy o poskytovaní Lexus Charging Network naša spoločnosť využíva zmluvných poskytovateľov služieb, ktorí spracúvajú osobné údaje výhradne podľa našich pokynov a v súlade s našimi pokynmi.

Zabezpečenie kvality produktov, výskum a vývoj nových produktov

Okrem poskytovania Lexus Charging Network sú údaje zhromažďované podľa rovnako spracúvané za účelom zabezpečenia kvality Lexus Charging Network ponúkanej spoločnosťou DCS a na rozvoj nových súvisiacich služieb zo strany spoločnosti DCS. Tieto spracovateľské činnosti slúžia na účely oprávnených záujmov spoločnosti DCS o plnenie vysokých klientskych požiadaviek na už existujúce produkty a služby a na uspokojovanie budúcich požiadaviek našich zákazníkov prostredníctvom vývoja nových služieb (čl. 6(1)(f) GDPR). S cieľom ochrániť súkromnú sféru našich zákazníkov prebieha spracúvanie osobných údajov podľa výhradne vo forme, v ktorej nie je možná priama sledovateľnosť zákazníka. Kontaktné údaje sa navyše používajú na zasielanie priamej reklamy na naše vlastné, podobné služby alebo produkty DCS (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR). Zákazník sa kontaktuje e-mailom alebo prostredníctvom aplikácie. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely takejto reklamy pomocou nižšie uvedených kontaktných možností.

Na účely zlepšenia našich služieb môžu prihlásení používatelia hodnotiť nabíjacie stanice siete DCS, komentovať ich alebo nahrávať obsah generovaný používateľmi do nabíjacích staníc (ďalej len „hodnotenia“). Tieto hodnotenia ukladá spoločnosť DCS spolu s osobnými údajmi a používajú sa výlučne na zlepšenie našich služieb.

Spoločnosť DCS si vyhradzuje právo zobrazovať hodnotenia na webovej lokalite, v aplikácii a prostredníctvom iných kanálov (ďalej len „klientske rozhrania“) spolu s iniciálami zákazníka, aby ich sprístupnila ostatným používateľom na účely zlepšenia služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Spoločnosť DCS tiež môže hodnotenia poskytovať partnerom v sieti DCS, aby sa zobrazovali v ich klientskych rozhraniach. Každé takéto použitie hodnotenia spoločnosťou DCS alebo partnerom siete DCS sa vykonáva spôsobom, ktorý chráni údaje používateľa v anonymnej forme, t. j. iba uvedením iniciál používateľa bez iných osobných informácií, pokiaľ používateľ vopred neposkytne súhlas na iné použitie.

Každý používateľ má možnosť svoje hodnotenie kedykoľvek odstrániť prostredníctvom nabíjacej stanice pomocou nastavení v príslušných klientskych rozhraniach.

V našich mobilných aplikáciách navyše analyzujeme správanie používateľa. Cieľom je prispôsobiť kvalitu a použiteľnosť našich služieb požiadavkám našich zákazníkov aj v rámci mobilných aplikácií požiadavke našich zákazníkov (čl. 6 ods. 1) písm. f) nariadenia GDPR. Slúži to oprávnenému záujmu DCS vyhovieť rastúcim požiadavkám zákazníka. Kedykoľvek máte možnosť podať námietku proti tomuto spracovaniu v našich mobilných aplikáciách.

V súvislosti so správaním používateľa v našich mobilných aplikáciách sa spracúvajú tieto kategórie údajov:

 • Všeobecné používanie: Začiatok a koniec používania (dátum a čas), doba zotrvania, používanie jednotlivých funkcií, tlačidiel a vyvolávania stránok, vyhľadávanie a vyhľadávané pojmy, využívanie akcií, napr. kódov poukazov
 • Údaje týkajúce sa zariadenia: Typ zariadenia, operačný systém, nastavenia jazyka, časové pásma, miesto, nastavenia aplikácie, zlyhania aplikácie a iné chyby

V jednotlivých prípadoch môžeme tretím stranám poskytnúť vaše osobné údaje. Ide o spoločnosti v kategóriách IT služieb, logistiky, telekomunikácií, poradenstva, zákazníckej podpory a upomienok. Tie sa môžu nachádzať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS), t. j. v tretích krajinách. Niektoré tretie krajiny majú certifikát od Európskej komisie, ktorý potvrdzuje porovnateľnú ochranu údajov, akú predpisuje norma EHS prostredníctvom takzvaných rozhodnutí EK o primeranosti. V ostatných tretích krajinách, do ktorých sa môžu osobné údaje prenášať, nemusí existovať jednotná úroveň ochrany údajov z dôvodu nedostatku právnych nariadení. Ak je to tak, zabezpečíme, aby bola ochrana údajov adekvátne zaručená. Toto je možné pomocou záväzných pravidiel pre spoločnosti štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou, certifikátov alebo uznávaných etických kódexov. Okrem toho sa údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) prenášajú na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 49 ods. veta 1 písm. 1 nariadenia GDPR za predpokladu, že ste tento súhlas poskytli vopred. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa tejto témy, kontaktujte nás.

Komunikácia v rámci reklamy a prieskum trhu na základe súhlasu

Ak ste osobitne udelili súhlas s ďalším spracúvaním vašich osobných údajov, môžu byť vaše osobné údaje spracúvané v rozsahu popísanom vo vyhlásení o udelení súhlasu, napr. na marketingové účely a/alebo na prieskum trhu, a prípadne môžu byť poskytované tretím osobám (čl. 6(1)(a) GDPR). Ďalšie podrobnosti je možné nájsť v príslušnom vyhlásení o udelení súhlasu, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný.

Zákonná povinnosť

Ďalej, spoločnosť DCS bude spracúvať osobné údaje, ak na to je v zmysle zákona povinná (čl. 13(1)(c), čl. 6(1)(c) GDPR). Napríklad, môže byť spoločnosť DCS povinná poskytnúť osobné údaje verejným orgánom alebo iným tretím stranám.

Služby třetí strany (Mapy Google)

Abychom zajistili správné zadávání adres, prostřednictvím rozhraní API jsme na našem webu integrovali službu Mapy Google od společnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland). Společnost Google jedná v této záležitost naším jménem. Aby se obsah ve vašem prohlížeči zobrazil, musí společnost Google načíst vaši IP adresu. Bez tohoto údaje vám společnost Google nemůže obsah vložený na náš web poskytnout.

Právní základ pro zpracování vyplývá z čl. 6, odst. 1 písmena A směrnice o GDPR, tzn. vaše údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. 

Při používání služby Google Maps mohou být údaje o vaší aktivitě na tomto webu (včetně vaší adresy IP) uloženy a zpracovány v zemích mimo Evropskou unii (včetně Spojených států). Z hlediska Evropské unie nemusí v těchto třetích zemích existovat „přiměřená úroveň ochrany“ pro zpracování osobních údajů. Lze však přijmout opatření pro vytvoření takové úrovně ochrany. Toto opatření představuje tzv. EU-USA Privacy Shield. Podrobnosti o certifikaci ochrany osobních údajů v souladu s opatřením EU – USA Privacy Shield naleznete na této webové stránce vlády USA (oficiálně dostupné pouze v angličtině): https://www.privacyshield.gov. Společnost Google může údaje získané z Map předat třetím stranám, pokud ji k tomu zavazuje zákon nebo pokud třetí strany tyto údaje zpracovávají jménem společnosti Google.

Službu Mapy Google můžete vypnout tím, že v prohlížeči zakážete JavaScript. Zabráníte tak přenášení daných údajů na servery společnosti Google. V takovém případě však nebude na našich stránkách možné používat zobrazení mapy.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracovávání osobních údajů službou Google Maps naleznete v zásadách ochrany soukromí. Naleznete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Vaše údaje budeme zabezpečovať pri použití najmodernejších technických prostriedkov. Na ochranu vašich osobných údajov pred zneužitím alebo iným protiprávnym spracovaním sa napr. využívajú nasledujúce zabezpečovacie opatrenia:

 • prístup k osobným údajom má len obmedzený počet oprávnených osôb a na uvedené účely;
 • zhromaždené údaje sa prenášajú len v zašifrovanej forme;
 • ďalej, prístup k týmto IT systémom je neustále sledovaný s cieľom včas identifikovať a zabrániť akémukoľvek zneužitiu údajov.

Vaše údaje budeme uchovávať len počas obdobia, kedy je to nevyhnutné na požadovaný účel. Ak sú údaje spracúvané na viaceré účely, sú automaticky vymazané alebo uchovávané vo forme, ktorá nie je priamo sledovateľná, a to bezodkladne po splnení posledného špecifikovaného účelu.

Spojenie sa s nami, vaše práva na ochranu údajov a vaše právo sťažovať sa úradu na ochranu údajov

Máte právo požadovať prístup k Vaším osobným údajom, žiadať nápravu/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a rovnako môžete namietať spracúvanie kontaktovaním spoločnosti DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemecko, e-mail:  dataprotection@digitalchargingsolutions.com). Ak ste toho názoru, že vaše obavy a sťažnosti ohľadom spracúvania vašich osobných údajov neberieme vážne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne.

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Za týmto účelom prosím kontaktujte spoločnosť DCS (Digital Charging Solutions GmbH, Rosenstraße 18-19, 10178 Berlin, Nemecko, e-mail:  dataprotection@digitalchargingsolutions.com).